Exàmenes Oficials

FLYING COLOURS és centre preparador dels exàmens de Cambridge English organitzats pel British Council. Els nostres cursos cobrixen en tot moment els objectius d’ estos exàmens, però també tenen en compte els objectius d’exàmens oficials d’anglés oferts per altres institucions que pogueren interessar a l’alumnat tals com Trinity College i l’Escola Oficial d’Idiomes (E.O.I.), entre altres.

D’esta manera brindem als nostres alumnes la possibilitat de realitzar exàmens oficials en centres examinadors que motivaran i reconeixeran els seus coneixements i mèrits en la llengua anglesa.

-CAMBRIDGE UNIVERSITY-

 

Les proves Cambridge gestionades per Cambridge University són la primera opció per a la majoria d’estudiants d’esta llengua amb motiu del seu reconeixement mundial tant a l’àmbit educatiu com al laboral.

Els exàmens avaluen tots els nivells dins del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) i se centren en les destreses lingüístiques necessàries per a fer ús de la llengua anglesa de manera eficient en múltiples àmbits.

Els títols oferts per Cambridge University són els següents:

 

  • Young Learners

Enfocats a xiquets des dels 6 fins als 12 anys:

Cambridge English: Starters (YLE Starters): avalua l’inici del procés d’aprenentatge de l’anglés d’una manera amena i entretinguda. Les destreses lingüístiques a avaluar en les proves són la comprensió auditiva (Listening), la comprensió i expressió escrita (Reading and Writing) i l’expressió oral (Speaking).

Cambridge English: A1 Movers: és el següent pas dins del procés d’aprenentatge de l’anglés d’ús quotidià i familiar per als xiquets i xiquetes. Les destreses lingüístiques a avaluar en les proves són la comprensió auditiva (Listening), la comprensió i expressió escrita (Reading and Writing) i l’expressió oral (Speaking).


Cambridge English: A2 Flyers: és l’últim pas dins de l’educació primària que avalua l’ús de l’anglés quotidià a un nivell bàsic. Les destreses lingüístiques a avaluar en les proves són la comprensió auditiva (Listening), la comprensió i expressió escrita (Reading and Writing) i l’expressió oral (Speaking).

 

  • Cambridge English for Schools

Enfocat a adolescents des dels 12 fins als 16 anys:

Cambridge English: A2 Key for Schools: és una prova de nivell bàsic, pre-intermedi enfocat en l’aprenentatge de l’anglés a desenvolupar en situacions quotidianes, familiars i pràctiques per a alumnes en edat adolescent. Les destreses lingüístiques a avaluar en les proves són la comprensió i expressió escrita (Reading and Writing), la comprensió auditiva (Listening) i l’expressió oral (Speaking).

Cambridge English: B1 Preliminary for Schools: és una prova de nivell intermedi enfocada en capacitat a l’alumnat adolescent per a utilitzar l’anglés amb certa seguretat i flexibilitat en situacions quotidianes, familiars i pràctiques en contextos corresponents a les seues edats. Les destreses lingüístiques a avaluar en les proves són la comprensió i expressió escrita (Reading and Writing), la comprensió auditiva (Listening) i l’expressió oral (Speaking).

Cambridge English: B2 First for Schools: és una prova de nivell intermedi-alt que te com a finalitat capacitar a l’alumnat adolescent per a utilitzar la llengua anglesa amb seguretat i eficàcia en situacions més específiques y compleixes. Les destreses lingüístiques a valorar en les proves són la comprensió escrita i l’ús pràctic de anglés (Reading and Use of English), l’expressió escrita (Writing), la comprensió oral (Listening), y l’expressió oral (Speaking).

 

  • Cambridge English

Títols d’anglés per a adults:

Cambridge English: A2 Key (KET): és una prova de nivell bàsic, pre-intermedi. Amb el fi d’obtenir un grau de domini bàsic i satisfactori de l’idioma en situacions comunicatives quotidianes i pràctiques. Les destreses lingüístiques a avaluar en les proves són la comprensió i expressió escrita (Reading and Writing), la comprensió auditiva (Listening) i l’expressió oral (Speaking).

Cambridge English: B1 Preliminary (PET): és una prova de nivell intermedi que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva y productivament en situacions quotidianes en una varietat de llengua estàndard. Les destreses lingüístiques a avaluar en les proves són la comprensió i expressió escrita (Reading and Writing), la comprensió auditiva (Listening) i l’expressió oral (Speaking).

Cambridge English: B2 First (FCE): és una prova de nivell intermedi-alt que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb seguretat i eficàcia en situacions més específiques y compleixes. Les destreses lingüístiques a valorar en les proves són la comprensió escrita i l’ús pràctic de anglés (Reading and Use of English), l’expressió escrita (Writing), la comprensió oral (Listening), y l’expressió oral (Speaking).

Cambridge English: C1 Advanced (CAE): és una prova de nivell avançat que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de situacions, en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional. Les destreses lingüístiques a valorar en les proves són la comprensió escrita i l’ús pràctic de anglés (Reading and Use of English), l’expressió escrita (Writing), la comprensió oral (Listening), y l’expressió oral (Speaking).

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE): és una prova de nivell professional que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb eficàcia, professionalitat i gran fluïdesa en situacions de major complexitat a qualsevol àmbit comunicatiu. Les destreses lingüístiques a valorar en les proves són la comprensió escrita i l’ús pràctic de anglés (Reading and Use of English), l’expressió escrita (Writing), la comprensió oral (Listening), y l’expressió oral (Speaking).

 

 

 

-IELTS-

(International English Language Testing System)

 

L’ International English Language Testing System (IELTS) és un test d’anglés d’avaluació multinivell elaborat per Cambridge University, British Council i IDP Austràlia. Està dissenyat per a persones adultes que desitgen accedir a universitats en l’estranger i/o treballar en països on l’anglés és la primera llengua de comunicació.

Este examen admet dos possibilitats:

  • IELTS General Training: per a fins més pràctics i laborals

  • IELTS Academic: per a fins més teòrics i acadèmics

Els dos exàmens avaluen les quatre habilitats lingüístiques: la comprensió auditiva (Listening), l’expressió oral (Speaking), la comprensió de lectura (Reading) i l’expressió escrita (Writing).

La puntuació i resultats obtinguts en cada competència i a nivell global s’indiquen amb el nivell corresponent segons el Marc Comú Europeu (MCER).

 

 

 

-APTIS-

 

L’examen APTIS elaborat per British Council és un modern, flexible o original test d’avaluació multinivell de l’anglés reconegut per nombroses organitzacions i universitats d’Espanya.

La proba està destinada a persones adultes i combina les quatre habilitats de comprensió auditiva (Listening), expressió oral (Speaking), comprensió lectora (Reading) i expressió escrita (Writing) amb una prova de gramàtica i vocabulari.

És apropiat tant per a aquells que desitgen certificar els seus propis coneixements de la llengua anglesa com per a empreses i institucions que necessiten avaluar la competència lingüística en este idioma.

La puntuació i resultats obtinguts en cada competència i a nivell global s’indiquen amb el nivell corresponent segons el Marc Comú Europeu (MCER).

 

 

 

-ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS (E.O.I)-

 

Les proves de l’E.O.I. gestionades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya estan destinades a persones adultes (majors de 16 anys) e inclouen tots els nivells dins del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Els certificats d’idiomes de l’E.O.I. són oficials i vàlids a nivell nacional.

Les destreses lingüístiques avaluades en estes proves són la comprensió auditiva (Listening), l’expressió oral (Speaking), la comprensió lectora (Reading) i l’expressió escrita (Writing).

Els títols oferits per l’Escola Oficial d’Idiomes (E.O.I.) són els següents:

Nivell A2- bàsic: és una prova de nivell bàsic, pre-intermedi. Amb el fi d’obtenir un grau de domini bàsic i satisfactori de l’idioma en situacions comunicatives quotidianes i pràctiques.

Nivell B1- intermedi: és una prova de nivell intermedi que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva y productivament en situacions quotidianes en una varietat de llengua estàndard.

Nivell B2- intermedi-alt: és una prova de nivell intermedi-alt que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb seguretat i eficàcia en situacions més específiques y compleixes.

Nivell C1- avançat: és una prova de nivell avançat que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de situacions, en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional.

Nivell C2- professional: és una prova de nivell professional que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb eficàcia, professionalitat i gran fluïdesa en situacions de major complexitat a qualsevol àmbit comunicatiu.

 

 

 

-TRINITY COLLEGE LONDON-

 

Els exàmens Trinity gestionats per Trinity College London no solament estan acreditats per les autoritats educatives britàniques, si no que també són reconegudes a nivell nacional e internacional per universitats, empreses e institucions.

Trinity College London oferix vàries modalitats d’examen:

Els exàmens GESE (Graded Examination in Spoken English) estan dirigits tant a xiquets com a adults i avaluen única i exclusivament la part oral de manera individual per a garantir l’aprenentatge comunicatiu de l’anglés.

Les proves i nivells GESE són els següents:

NIVELL GESE MCER GRAU
Inicial Pre-A1

A1

A2.1

1

2

3

Elemental A2.2

B1.1

B1.2

4

5

6

Intermedi B2.1

B2.2

B2.3

7

8

9

Avançat C1.1

C1.2

C2

10

11

12

 

D’altra banda, els exàmens ISE (Integrated Skills in English) estan dissenyats per a persones adultes (majors de 16 anys) i avaluen la capacitat dels estudiants per a interactuar en anglés per mitjà de l’ús de tasques integrades dividides en dos mòduls: mòdul oral de (Listening & Speaking) i mòdul escrit (Reading & Writing).

Les proves i nivells ISE són els següents:

ISE FOUNDATION: és una prova de nivell bàsic, pre-intermedi. Amb el fi d’obtenir un grau de domini bàsic i satisfactori de l’idioma en situacions comunicatives quotidianes i pràctiques.

ISE I: és una prova de nivell intermedi que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva y productivament en situacions quotidianes en una varietat de llengua estàndard.

ISE II: és una prova de nivell intermedi-alt que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb seguretat i eficàcia en situacions més específiques y compleixes.

ISE III: és una prova de nivell avançat que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de situacions, en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional.

ISE IV: és una prova de nivell professional que te com a finalitat capacitar a l’alumnat per a utilitzar la llengua anglesa amb eficàcia, professionalitat i gran fluïdesa en situacions de major complexitat a qualsevol àmbit comunicatiu.

Totes les proves de nivell oferides per Trinity College London se troven dins del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).