CONDICIONS GENERALS

1) Cursos i classes

 • Els cursos són anuals, de setembre a juny, ambos inclosos.
 • En el moment de la inscripció, els i les alumnes realitzaran el pagament de la matrícula junt a l’abonament de la mensualitat.
 • Després de la inscripció, s’entregarà el calendari escolar i un document informatiu amb els detalls del curs.
 • Si el teu nivell de l’idioma no es correspon amb el curs realitzat, el centre es reserva el dret a canviar-te a un curs més apropiat.
 • L’acadèmia no garanteix professors/es específics ni horaris i es reserva el dret a canvis en el cas de ser necessari.
 • El número mínim d’alumnes per a crear grup és de 4. En cas de perdre alumnes, es paralitzarà el curs fins tornar a complir amb el número mínim d’alumnat per classe.
 • No es recuperaran les classes afectades per festius.
 • Les classes de grup es podran recuperar sempre i quan l’alumne/a haja avisat amb 15 dies d’antelació de la seua falta que a més deurà ser justificada. El centre es reserva el dret a donar-li un horari de recuperació determinat a pesar de no ser el grup al qual estava inscrit, devent-se respectar el nivell.
 • Les classes privades es podran cancel·lar sempre que l’alumne/a ens avise amb 24 hores d’antelació, en cas contrari, s’abonarà el pagament de la classe a pesar de la seua falta d’assistència.
 • Les classes poden estar subjectes a canvis i cancel·lacions que seran comunicades amb la màxima antelació possible.
 • FLYING COLOURS es reserva el dret d’admissió.
 • Gastos extra, costos d’exàmens i les entrades a pagar a tercers (excursions, museus, etc.) no estan inclosos en el preu de les classes o cursos.

 

2) Inscripció, matrícula, mensualitats, pagaments i devolucions

 • Serà imprescindible completar el formulari d’inscripció i realitzar el pagament de la matrícula abans de l’inici del curs.
 • Al realitzar la inscripció serà imprescindible firmar les autoritzacions, condicions generals i política de privacitat del centre.
 • El pagament de les mensualitats es realitzarà entre l’1 i el 5 de cada mes i podrà fer-se per domiciliació bancària o en el centre en efectiu o targeta.
 • En cas de domiciliar els pagaments, el titular del compte deurà omplir i firmar l’autorització de domiciliació. En cas de sorgir algun error amb les devolucions bancàries per causes alienes al centre, es deurà abonar la quota de 6€ per gastos de gestió de devolució per rebut tornat, a més de l’import del rebut corresponent dins dels 3 dies següents a la notificació per part del nostre centre. Vos recomanem notificar qualsevol error abans de sol·licitar la devolució del rebut al banc.
 • Els i les alumnes que causen baixa deuran avisar amb 15 dies d’antelació.

 

3) Pèrdua de plaça

L’alumne/a perdrà la seua plaça i la matrícula abonada en cas de:

 • Incomplir el pagament de les quotes estipulades.
 • No abonar de manera immediata en el centre la devolució d’un rebut bancari domiciliat junt als gastos associats a la devolució.
 • No comunicar les baixes o la no assistència del següent mes d’estudi amb 15 dies d’antelació.
 • Incomplir les normes bàsiques de comportament i convivència.

FLYING COLOURS es reserva el dret d’actualitzar i modificar esta informació en qualsevol moment.